:: วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า :: - บุคลากร แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายจักร์ชัย  ปิงเมือง
หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์

นายปรีดา  ศรีทุมมา
นายณพล กาบแก้ว
ครูผู้สอน
ครูผู้สอน