:: วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า :: - บุคลากร แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

นายวุฒิพงศ์ พงษ์สุวรรรณ
หัวหน้าแผนกไฟฟ้า

นายจารึก  ไชยวงค์ นายณพล กาบแก้ว
ครูผู้สอน
ครูผู้สอน
นายเอกชัย  เทพสุริยะ นายนพนัยย์  หมื่นสมบัติ
ครูผู้สอน
ครูผู้สอน