:: วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า :: - ข้อมูลอาคารสถานที่


ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

ชื่อภาษาอังกฤษ : Wiang Pa Pao Technical College

ที่ตั้งสถานศึกษา : เลขที่ 200 หมู่ 6 ถนนเชียงใหม่ – เชียงราย ตำบลป่างิ้ว  อำเภอเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57170

โทรศัพท์ : 053-952014

โทรสาร : 053-952014 ต่อ 202

เว็บไซต์ : http://wpptech.ac.th


เนื้อที่ของสถานศึกษา

20 ไร่ 31 ตารางวา  เป็นที่ของราชพัสดุ ทะเบียนที่ ชร.1342 (แปลงเกษตร) เลขที่ 200     หมู่ 6 ตั้งอยู่ที่ถนนเชียงใหม่ – เชียงราย ตำบลป่างิ้ว  อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ทิศเหนือ          ติด      บ้านสันทราย หมู่ 14

ทิศใต้             ติด      บ้านสันทราย หมู่ 14

ทิศตะวันออก     ติด      ทางหลวงจังหวัดเชียงใหม่-เชียงราย

ทิศตะวันตก      ติด      วัดทุ่งหลวง


มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 6        หลัง  ได้แก่

1. อาคารเรียนและปฏิบัติการ            จำนวน 2        หลัง     40      ห้อง

2. อาคารวิทยบริการ                     จำนวน 1        หลัง     4        ห้อง

3. อาคารอำนวยการ                     จำนวน 1        หลัง     7        ห้อง

4. บ้านพักข้าราชการอาคารชุด           จำนวน  1        หลัง     24      ห้อง

5. อาคารโรงฝึกงาน                      จำนวน  1        หลัง     -         ห้อง

 

 

แผนผังวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

รายละเอียดประกอบผังบริเวณวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

1) อาคารเรียนและปฏิบัติการ 1

2) อาคารวิทยบริการ

3) บ้านพักครู

4) อาคารอำนวยการ

5) ห้องน้ำ

6) โรงอาหาร

7) อาคารโรงฝึกงาน

8) อาคารเรียนและปฏิบัติการ 2

9) โรงผลิตน้ำ