:: วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า :: - ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน


ปัจจุบันสถานศึกษาเปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดังนี้

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกอบด้วย 7 สาขาวิชา คือ

สาขาวิชา

สาขางาน

1. สาขาวิชาช่างยนต์

2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

3. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

4. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

5. สาขาวิชาการบัญชี

6. สาขาวิชาการตลาด

7. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

- สาขางานยานยนต์

- สาขางานไฟฟ้ากำลัง

- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

- สาขางานก่อสร้าง

- สาขางานการบัญชี

- สาขางานการตลาด

- สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกอบด้วย 6 สาขาวิชา คือ

สาขาวิชา

สาขางาน

1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

2. สาขาวิชาไฟฟ้า

3. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

4. สาขาวิชาการบัญชี

5. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

- สาขางานเทคนิคยานยนต์

- สาขางานไฟฟ้ากำลัง

- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

- สาขางานการบัญชี

- สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป

- สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ