:: วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า :: - ผู้บริหารวิทยาลัยปัจจุบัน

นายเรวัตร  แก้วทองมูล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

นายชัยยุท แก้วประภา

รองผู้อำนวยการ

นางอาภัสราภรณ์ ก้อนสีลา

รองผู้อำนวยการ

นายวินัย จันทรานาค

รองผู้อำนวยการ