:: วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า :: - ข้อมูลบุคลากรฝ่ายบริหารทรัพย์

ข้อมูลบุคลากรฝ่ายบริหารทรัพย์

 

นายชัยยุทร แก้วประภา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์


 

หัวหน้างานการเงิน

นางสาวระพีพรรณ อินทะรน


 


หัวหน้างานบัญชี

นางสาวณฐอร อ้วนล่ำ


 

หัวหน้างานบุคลากร

นางสาวสิริเรศ  จักร์แก้ว


 

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายตุลา  จันทร์คำ


 

หัวหน้างานพัสดุ

นายธนากร กุศล


 


นายแสงทวี  ปันสมคิด

หัวหน้างานทะเบียน


 

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายภาณุ สุธรรมแจ่ม


 


หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุภัสสรา อินดี


 

เพจวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า