:: วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า :: - ข้อมูลบุคลากรฝ่ายวิชาการ

ข้อมูลบุคลากรฝ่ายวิชาการ

 


นายบุญรัตน์ สว่างแจ้ง

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


 

หัวหน้างานแผนกวิชาสามัญ

น.ส.สิริเรศ  หินแสง


 

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

นายธนากร กุศล


 

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเล็กทรอนิกส์

นายจักรชัย ปิงเมือง


 

หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

นายวุฒิพงศ์ พงษ์สุวรรณ


 

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายภัทราวุธ พิชาชาญชัย


 

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวสุชาดา ถึกสถิตย์


 

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

น.ส.ระพีพรรณ อินทะรน


 

หัวหน้าแผนกการตลาด

นางกัลยวรรธน์ ศรีวรรณ์อรกุล


 

หัวหน้างานวัดผลประเมินผล

นางสาวรุ้งรัศมี สุภา


 

หัวหน้างานวิทยบริการ

นางสาวรุ้งรุศมี สุภา


 

หัวหน้างานอาชีวศึกษา ฯ

นายจารึก ไชยวงค์


 

หัวหน้างานสื่อการเรียนฯ

นายปรีดา ศรีทุมมา


 

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

นางกนกกาญจน์ รัตนะ


 

เพจวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า