:: วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า :: - ผู้บริหารวิทยาลัยปัจจุบัน

นายเรวัตร  แก้วทองมูล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

นายชัยยุท แก้วประภา

รองผู้อำนวยการ

นายบรรจบ โพธิ์ศรี

รองผู้อำนวยการ

นายบุญรัตน์ สว่างแจ้ง

รองผู้อำนวยการ

เพจวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า